Księgowość uproszczona i pełna

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

• opracowanie zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont
• prowadzenie wymaganych przepisami o rachunkowości ewidencji księgowych
(księga główna, pomocnicza, ewidencja środków trwałych, wyposażenia, ewidencja obrotu materiałowego i rozliczanie produkcji)
• sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE
• sporządzanie deklaracji podatku dochodowego CIT i PIT
wysyłanie deklaracji VAT, PIT, CIT w imieniu Klienta elektronicznie do urzędów
sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS)
sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową)
reprezentowanie Klienta w kontaktach z urzędami
na życzenie Klienta odbiór dokumentów w siedzibie Firmy

Prowadzenie uproszczonej księgowości:

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz prowadzenie rejestrów podatku VAT
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
sporządzanie deklaracji podatku dochodowego PIT
wysyłanie deklaracji VAT i PIT w imieniu Klienta elektronicznie do urzędów
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej (GUS)
na życzenie Klienta odbiór dokumentów w siedzibie Firm