Obsługa kadrowa i płacowa

Oferta naszego Biura skierowana jest przede wszystkim do Przedsiębiorców, którzy są świadomi, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganych terminów oraz należytą starannością.

W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się:

sporządzanie list płac, w tym m.in.:

• ​obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
• ​naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw i innych
• ​ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny)

kompleksowe prowadzenie akt pracowniczych, w tym m in.

• ​kompletowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników; sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń
• ​rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
• ​monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
• ​monitorowanie ważności szkoleń BHP
• ​obsługa w zakresie sporządzania zaświadczeń o zarobkach, zatrudnieniu

przekazywanie wszystkich dokumentów do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz PFRON drogą elektroniczną

sporządzanie przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS, PFRON

przygotowywanie umów zleceń, umów o dzieło oraz rachunków do nich a także prowadzenie rejestru list płac
dot. umów cywilno – prawnych